Po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) je pitna voda zdravstveno ustrezna kadar:

  • ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi;
  • ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi;
  • je skladna z zahtevami, določenimi v delih A in B Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.

Glavna dejavnost oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode prebivalcem v občinah Gornja Radgona in Radenci. Skladnost pitne vode zagotavljamo z izvajanjem notranjega nadzora v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in HACCP načrtu, ki predvideva spremljanje stanja pitne vode od zajetja do pipe uporabnika. V okviru letnega načrta notranji nadzor kakovosti pitne vode po pogodbi izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Zunanji nadzor oz. monitoring pitne vode zagotavlja Ministrstvo za zdravje, izvaja pa ga javni zdravstveni zavod.

Ločimo tri tipe vzorčenja: redno, občasno in kontrolno vzorčenje. Prvo zajema nabor mikrobioloških parametrov, indikatorskih parametrov in ožji del kemijskih parametrov. Občasna analiza poleg rednih vzorčenj zajema še razširjeno kemijsko analizo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Kontrolno vzorčenje se izvaja v primeru ugotovljene neskladnosti pitne vode. Mesta in pogostost vzorčenja določi upravljalec vodovodnega sistema. Najpogosteje so to javni objekti (šole, vrtci, gostinski obrati,…), kjer je zagotovljen redni pretok vode po omrežju.

Na naslednji povezavi lahko spremljate rezultate analiz o skladnosti pitne vode za vodovodno omrežje občin Gornja Radgona in Radenci ter vodovoda Hrašenski Vrh in Hrastje-Mota.

O izvajanju notranjega in zunanjega nadzora se vsako leto sestavi letno poročilo o skladnosti pitne vode, ki ga najdete v spodnjih razpredelnicah.

 

Letno poročilo o kakovosti in zdravstveni ustreznosti pitne vode za oskrbovalno območje vodarne Podgrad – Segovci

 

 2018201920202021
Omrežje Gornja Radgona in Radenci 2018Letno poročilo 2019Letno poročilo    
Javni vodovod Hrašenski Vrh 2018Letno poročilo 2019Letno poročilo    
Javni vodovod Hrastje-Mota 2018Letno poročilo 2019Letno poročilo