SKLEP o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v občini Gornja Radgona

 

Preberi več >>