Vodovodni (hišni) priključek je del vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje pitne vode pri porabniku pitne vode (obračunski vodomer). Sestavni deli vodovodnega priključek so: priključni sklop na javni vodovod (cevovod), odjemno mesto (vodomerni jašek) in obračunski vodomer. Uporabnik ne sme samovoljno izvajati nikakršnih posegov v priključek do spojnega elementa za vodomernim mestom, saj je dejanje v nasprotju z zakonodajo.

Izgradnjo priključka financira uporabnik, ki je tudi lastnik, vzdržuje pa ga upravljalec vodovoda. Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljalca. Upravljalec izvede ogled terena, izda soglasje in izvede priključitev uporabnika na javni vodovod ter vpis v kataster. Upravljalec uporabnika vpiše v obračunski program ter izstavi račun za opravljena dela.

Interno vodovodno omrežje pomeni vodovod za previjalom, ki je vgrajeno za vodomerom v smeri toka vode. Je v lasti uporabnika, zato vse stroške v zvezi s tem krije slednji.

Vodomer mora biti vedno dostopen javni službi, ki upravlja vodovodne priključke. Slednja vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava porabo pitne vode. Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih za standardizacijo in meroslovje.

vodomer1

vodomer2

axioma qalcosonic f1copy

Skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih je upravljalec vodovodnega omrežja dolžan menjati vodomere s pretečenim rokom veljavnosti vsakih 5 let. Stroški menjave vodomerov se krijejo iz postavke omrežnine, ki jo mesečno plačujejo uporabniki. Višina omrežnine je odvisna od dimenzije vgrajenega vodomera.

Porabo vode se pri večjih odjemalcih kot so industrija, podjetja in večstanovanjskih objektih odčitava mesečno, medtem se pri posameznih gospodinjstvih poraba vode odčita enkrat letno. V letu 2018 smo pričeli uvajati digitalne vodomere, kjer odčitavanje poteka daljinsko. Daljinsko odčitavanje omogoča hitrejši in učinkovitejši popis stanja vodomerov ter večji nadzor nad delovanjem vodovodnega sistema.

Stanje na obračunskem vodomeru pa nam lahko sporočite tudi na spletni strani Komunale Radgona ali po telefonski številki 080 17 27 do konca vsakega meseca.

Če menite, da vaš vodomer ne deluje pravilno, lahko naročite izredno kontrolo delovanja vodomera. Vodomer demontiramo in zamenjamo z novim, overjenim vodomerom. Zamenjani vodomer pošljemo pooblaščeni neodvisni organizaciji na izredno kontrolo delovanja. Če vodomer deluje v mejah predpisane točnosti, nosi stroške kontrole uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.

Nizke temperature zraka lahko povzročajo nevšečnosti in zamrzovanje vode v vodovodnih sistemih. Uporabniki zamrzovanje vode in nevšečnosti lahko preprečijo tako, da vodomerne jaške in pokrov zaščitijo pred zmrzaljo z dodatno toplotno izolacijo, zagotovijo kroženje vode po instalaciji z minimalnim pretokom ter redno pregledujejo objekte, preverjajo pretok vode in obračunski vodomer. Vse morebitne okvare na priključku ali vodomeru javite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oziroma na telefon 02/5644 800 ali brezplačno številko 080 17 27. Stroške zamenjave zamrznjenega vodomera nosi uporabnik.

Bela obarvanost vode je zgolj fizikalni pojav številnih mikroskopsko majhnih zračnih mehurčkov in ne kot posledica doziranja klora v vodo. Nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Ko voda teče iz pipe, se pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Če takšno vodo natočimo v čisti kozarec, opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini in voda se po določenem času zbistri.

Document

Pitno vodo iz vodovodnega sistema kloriramo permanentno v procesu priprave pitne vode na vodarni Podgrad. Klorov preparat v tekoči obliki – natrijev hipoklorit se s pomočjo avtomatske dozirne črpalke dovaja v bazen pitne vode z namenom dezinfekcije. Poglavitni namen dezinfekcije pitne vode je preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki živijo in se razmnožujejo v pitni vodi. Pri dezinfekciji se del klora porabi za oksidacijo organskih in anorganskih snovi, po koncu reakcij pa mora pitna voda v vodovodnem omrežju obdržati še nekaj preostalega-rezidualnega klora. Prisotnost slednjega v pitni vodi je pokazatelj uspešnosti dezinfekcije. V pitni vodi se nahaja koncentracija prisotnega klora, ki ni škodljiva za zdravje uporabnikov.

Upravljalec spremlja koncentracijo prostega klora na različnih točkah vodovodnega omrežja in ukrepa ob morebitnem odstopanju.

Rjava obarvanost vode in pojav rdečkasto-rjavih sledi na mestih, kjer voda stalno izteka, je posledica prisotnosti mangana in železa v pitni vodi. Mangan in železo sta v vodi topna, v stiku s kisikom pa se izločita v obliki usedlin, ki se nabirajo v notranjosti vodovodnih cevi, kar daje značilno rjavo obarvanost vode. Za zdravje sicer nista škodljiva, vendar v višjih koncentracijah vizualno nista zaželena.

Obarvanost vode pa lahko nastane tudi kot posledica uporabe manj kakovostnih materialov v hišnem vodovodnem omrežju, ki rjavijo. Ob popravilih na javnem ali hišnem vodovodnem omrežju je obarvanost lahko posledica usedlin na vodovodni mreži.

Uporabnikom priporočamo, da v primeru obarvanosti upoštevajo priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja.

V kolikor sumite, da voda iz pipe ni pitna nas pokličite na 02/5644 800 ali brezplačno številko 080 17 27. V primeru upravičenega suma na neskladnost pitne vode vam bomo odvzeli vzorec za mikrobiološko in/ali kemijsko analizo.

Vsakršen odvzem pitne vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravljalca javnega vodovoda je prepovedan! Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov je tako dovoljen le preko internega vodovodnega sistema ali z prevozom s cisterno.

Stranka izpolni vlogo za prevoz pitne vode s cisterno (v prilogi ali zavihtku obrazci) in jo prinese na sedež podjetja Komunala Radgona d.o.o. Vodarina se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom in glede na količino dobavljene vode. Glede na količino dobavljene vode se doda še okoljska dajatev ter storitev odvajanja (samo objekti, priključeni na javno kanalizacijo) in čiščenja odpadne vode. Slednje stranka poravna na sedežu podjetja Komunala Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. Polnjenje cisterne se izvaja na naslovu Gasilske zveze Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona. Stranki se prevoz s cisterno izvede, v kolikor priloži dokazilo o plačani vodarni in dajatvah. Stroške prevoza stranka poravna Gasilski zvezi Gornja Radgona.

V kolikor polnjenje izvajate preko internega vodovodnega sistema, obveščanje ni potrebno. Tudi v tem primeru se vodarina zaračuna v skladu z veljavnim cenikom in glede na količino dobavljene vode. Glede na količino dobavljene vode se doda še okoljska dajatev ter storitev odvajanja (samo objekti, priključeni na javno kanalizacijo) in čiščenja odpadne vode.