Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 22/13 in 79/15) določa vodovarstveno območje za vodno telo vodonosnika Apaškega polja, ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in se nahaja na območju občin Gornja Radgona in Apače.

vvo

Vodovarstveno območje tvorijo območja zajetij (Segovci in Podgrad) in notranja območja, ki so prikazana na publikacijski karti. Območji zajetij sta določeni okoli drenažnega zajetja Segovci in Podgrad in sta označeni z belo barvo in oznako »0«. Notranja območja so označena na naslednji način:

  • najožji območji z oranžno barvo in oznako »VVO I« - vodovarstveni območji z najstrožjim vodovarstvenim režimom;
  • ožji območji z rumeno barvo in oznako »VVO II« - vodovarstveni območji s strožjim vodovarstvenim režimom;
  • širše območje z zeleno barvo in oznako »VVO III« - vodovarstveno območje z milejšim vodovarstvenim režimom.

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 22/13 in 79/15) prav tako določa vodovarstveni režim in roke, v katerih morajo lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na tem območju svoje delovanje prilagoditi določbam te uredbe.

Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11, 64/12, 44/13, 55/15, 97/15 in 77/16) določa vrste ukrepov za katere se izplačajo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Nadomestila pripadajo kmetovalcem na najožjih vodovarstvenih območjih, namenjenih za varstvo vodnih virov za javno oskrbo s pitno vodo.

Upravičenec do nadomestila mora po 9. členu Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11, 64/12, 44/13, 55/15, 97/15 in 77/16) vsako leto od 31. januarja do 31. marca podati vlogo in potrebne priloge pri zavezancu.

Upravičenci na najožjem vodovarstvenem območju zajetja Segovci oddate vlogo s potrebnimi prilogami na Občini Apače, upravičenci na najožjem vodovarstvenem območju zajetja Podgrad pa na Kmetijski zadrugi Gornja Radgona.

 

Priloge