sistemc logo

 

Glavna dejavnost oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode prebivalcem. V okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C se iz vodnih zajetij Segovci in Podgrad s pitno vodo oskrbuje 7 občin:

 • Občina Ljutomer;
 • Občina Apače;
 • Občina Gornja Radgona;
 • Občina Križevci;

 

 • Občina Veržej;
 • Občina Radenci;
 • Občina Razkrižje;
 • Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.

 

Območje vodnega vira Segovci in Podgrad je izrazito peščeno prodnato. Za zaledje obeh vodnih virov je značilno intenzivno kmetijstvo, poleg tega pa je gorvodno območje od obeh virov poseljeno, zato obstaja tveganje v smislu komunalnih odpadnih voda (netesne obstoječe greznice). V sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C se je tako izvedla aktivna zaščita vodnega vira Segovci in Podgrad. Pripravo vode tako lahko razdelimo v dve fazi:

 • Aktivna zaščita vodnega vira
 • Priprava pitne vode in distribucija v omrežje

 

Aktivna zaščita vodnega vira

Aktivna zaščita vodnega vira Segovci in Podgrad obsega zajem obrežnega filtrata iz 14 vodnjakov ob reki Muri v Segovcih in 14 vodnjakov ob reki Muri v Podgradu. Kot vodni vir se koristi podzemna voda aluvialnega vodonosnika Murskega polja.

obrežni vodnjak

Obrežni vodnjak

 

Iz obrežnih vodnjakov v Segovcih se voda črpa na vodarno Segovci v bazen za aeracijo, kjer poteka oksidacija železa in mangana. Oksidirana voda se delno ponika nazaj v obrežne vodnjake v Segovcih, delno pa v ponikovalno (infiltracijsko) drenažo v Segovcih. Potek ponikovalne drenaže je zahodno od obstoječega drenažnega polja s črpalnim jaškom. Del ponikovane vode je namenjen za preusmeritev podtalnice, ki priteka od naselij in kmetijskih zemljišč, del pa za dotok vode v obstoječe drenažno polje.

Vodarna Segovci

Bazen za aeracijo v Vodarni Segovci

 

Iz obrežnih vodnjakov v Podgradu se voda črpa na vodarno Podgrad v bazen za aeracijo, kjer tako kot v Segovcih poteka oksidacija železa in mangana. Oksidirana voda se delno ponika nazaj v obrežne vodnjake Segovci, delno pa v ponikovalno (infiltracijsko) drenažo v Podgradu. Potek ponikovalne drenaže je zahodno od obstoječega drenažnega polja s črpalnim jaškom. Del ponikovane vode je namenjen za preusmeritev podtalnice, ki priteka od naselij in kmetijskih zemljišč, del pa za dotok vode v obstoječe drenažno polje.

 

Priprava pitne vode in distribucija v omrežje

Priprava pitne vode poteka na vodarni Podgrad. Surova voda se v vodarno Podgrad črpa iz črpalnega jaškov v Segovcih in Podgradu, ki se nahajajo v globini 2 m pod nivojem obstoječega drenažnega polja. Iz črpalnega jaška Segovci se črpa največ 35 l/s vode in iz črpalnega jaška Podgrad se črpa največ 45 l/s vode.

vod podgrad

Vodarna Podgrad

 

Pripravo pitne vode obsegajo naslednji postopki:

 • Ozonacija predstavlja prvo stopnjo priprave pitne vode. Ozon je eden najmočnejših oksidantov, ki se uporablja za oksidacijo kovin in organskih snovi, kot tudi za dezinfekcijo pred mikroorganizmi. Je izredno reaktiven, zato se v vodi razgradi na kisik.
 • Filtracija na 4 peščenih filtrih je naslednja stopnja priprave pitne vode. Voda se v tej stopnji očisti oksidiranih organskih spojin.
 • UV dezinfekcija je učinkovito metoda, ki inaktivira mikroorganizme s poškodovanjem njihovih nukleinskih kislin in s tem ovira razmnoževanje. Mednje štejemo bakterije, viruse in parazite.

 

Ozonacija - prva stopnja priprave pitne vode

 

Druga tretja in četrta stopnja priprave pitne vode
 • Filtracija na 6 filtrih z aktivnim ogljem sledi po UV dezinfekciji. Aktivno oglje je naraven sorpcijski material. Učinkovito je predvsem pri odstranjevanju neprijetnih vonjav in okusov.
 • Dezinfekcija s tekočim natrijevim hipokloritom je zadnja stopnja pri pripravi pitne vode. Poteka v bazenu čiste vode; dovajanje natrijevega hipoklorita se izvaja permanentno z namenom zagotavljanja rezidualnega klora. Dozira se v avtomatsko proporcionalno pretoku vode. Kloriranje se uravna tako, da je koncentracija klora v pitni vodi na vodarni med 0,20 in 0,40 mg/l v normalnih razmerah. Koncentracija prostega klora v vodi se spremlja s stacionarnim merilnikom - analizator na vodarni in beleži v nadzorni center.

 

Iz vodarne Podgrad sta speljana dva cevovoda, po enem se pitna voda distribuira v omrežje občine Apače, po drugem pa v omrežje občin Gornja Radgona in Radenci.

Distribucija pitne vode v omrežje po dveh cevovodih