Vodovodni (hišni) priključek je del vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje pitne vode pri porabniku pitne vode (obračunski vodomer). Sestavni deli vodovodnega priključka so: priključni sklop na javni vodovod (cevovod), odjemno mesto (vodomerni jašek) in obračunski vodomer. Vodovodni priključek ni oprema javne infrastrukture. Uporabnik ne sme samovoljno izvajati nikakršnih posegov v priključek do spojnega elementa za vodomernim mestom, saj je dejanje v nasprotju z zakonodajo.

Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati. Kot minimalno in redno vzdrževanje naj upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo uporabnikom zagotovi naslednja priporočila:

 

Izgradnja vodovodnega (hišnega) priključka

IMG 20200722 0923451

 

Izgradnjo priključka financira uporabnik, ki je tudi lastnik, vzdržuje pa ga upravljalec vodovoda. Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljalca po naslednjem postopku:

1. Naročilo izdelave priključka

 Za nov vodovodni (hišni priključek) je potrebno pridobiti soglasje Komunale Radgona.

2. Naročilo izvedbe priključka

Vodovodni priključek izvede Komunala Radgona